ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor verlening van diensten en producten

van “Care4Talent”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27295602, hierna te noemen: Care4Talent.


Artikel 1 Definities

1.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Care4Talent: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Care4Talent.

Overeenkomst: de getekende offerte m.b.t.  verlening van diensten

Diensten: De door Care4Talent ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het gebied van coaching, training, opleiding en advies.

 

Artikel 2 Algemeen

1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Care4Talent en een

2.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn

3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop• of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand

4.  Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Care4Talent en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden

5.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene

6.  Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1.  Alle aanbiedingen zijn

2.  De door Care4Talent gemaakte offertes zijn bindend indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij middels een getekende offerte binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging wordt

3.  Mondelinge toezeggingen, wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze door Care4Talentschriftelijk bevestigd zijn en door de opdrachtgever zijn

4.  De prijzen in aanbiedingen, offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

5.  Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daar aan toegevoegd heeft, dan is Care4Talent niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 3 van deze

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1.  Care4Talent zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Care4Talent opgedragen taak mag worden verwacht. Voor de werkzaamheden op het gebied van interim-management of training/coaching, heeft deze verplichting het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door de interim-manager of trainer/coach geleverde

2.  Care4Talent zal geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of omgevingen of situaties kiezen, creëren of laten ontstaan die het vermogen van de te begeleiden of op te leiden personen beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van de voor de persoonlijke situatie dreigend letsel of gevaar. Deze personen zullen daarom te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk zijn voor hetgeen zij doen en/of

3.  Wanneer Care4Talent opdracht krijgt in samenwerking met een derde partij een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden belast wordt en wat ieders taak daarbij is. Deze coördinatie houdt in dat een actieve controle en bestuur volgens de geldende managementmethoden met alle daarbij behorende informatiestromen zal worden

4.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Care4Talent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Care4Talent worden verstrekt. Care4Talent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet deugdelijk, volledig of tijdig aan Care4Talent zijn verstrekt, heeft Care4Talent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te

5.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Care4Talent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en heeft betaald.

6.  Opdrachtgever vrijwaart Care4Talent voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar

7.  Geheel of gedeeltelijke overdracht van de overeenkomst door opdrachtgever of enige daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen van opdrachtgever is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Care4Talent deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Care4Talent zich de rechten en bevoegdheden voor die Care4Talent toekomen op grond van de

2.  Alle door Care4Talent verstrekte informatie, materialen en resultaten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, presentaties, beschrijvingen van (delen van) cursussen, trainingen, workshops of lezingen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Care4Talent worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Opdrachtgever dient de verstrekte informatie en materialen veilig te bewaren of op te

3.  Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Care4Talent niet toegestaan zelf (delen van) cursussen, trainingen, workshops of lezingen te organiseren of te geven voor zover daarbij van informatie, materialen en resultaten van Care4Talent gebruik wordt gemaakt. Care4Talent is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding aan Care4Talent.

4.  Care4Talent behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt

 

Artikel 7 Honorarium en kosten

1.  De door Care4Talent aan opdrachtgever te factureren bedrag omvat: de honorering van de werkzaamheden en de gemaakte kosten. Deze factuur is overeenkomstig het genoemde bedrag in de offerte dan wel wordt dit bedrag bepaald op basis van de werkelijk gemaakte uren vermenigvuldigd met het geldend tarief waarbij Care4Talent zal factureren op basis van nacalculatie. Evt. reistijd vice versa wordt voor de helft gerekend tot werktijd. Reiskosten zullen a 30 ct per km worden

2.  De door Care4Talent opgegeven of in de overeenkomst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, welke in verband met het uitvoeren van de overeenkomst zijn verschuldigd. De BTW en overige heffingen, rechten of lasten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht conform op het moment van facturering geldende bepalingen ter zake. Wijzigingen of aanvullingen op deze bepalingen geven opdrachtgever niet het recht de overeenkomst op te

3.  De door Care4Talent opgegeven of in de overeenkomst genoemde prijzen en tarieven zijn geldig voor de daarbij genoemde periode en, indien geen periode genoemd is, voor de nog resterende periode van het kalenderjaar waarin de opgave gedaan is c.q. de overeenkomst tot stand is

4.  Care4Talentbehoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde

 

Artikel 8 Betaling

1.  Facturering door Care4Talent zal in de regel plaatsvinden vóór de uitvoering van de werkzaamheden. Een uitzondering hierop vormt de facturering b.t. coaching. In dit geval zal facturering plaatsvinden na de eerste bijeenkomst.

2.  Care4Talent kan besluiten slechts een deel van het honorarium vooruit te factureren dan wel achteraf te

3.  Indien Care4Talent besluit slechts een deel van het honorarium vooruit te factureren, wordt het resterend bedrag zo nodig gecorrigeerd met bijkomende kosten, na afloop van de werkzaamheden, gespecificeerd in rekening

4.  Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden uiterlijk 14 dagen na de

5.  Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, dient zij Care4Talent hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Voorts is zij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke

6.  Care4Talent zal indien is overeengekomen dat op basis van uurtarief wordt gewerkt, de in kader van de uitvoering van de diensten bestede tijd en gemaakte kosten een administratie bijhouden, welke behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs, tot bewijs zal

7.  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige

8.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Care4Talent op opdrachtgever onmiddellijk

 

Artikel 9 Incassokosten

1.  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2.  Indien Care4Talent hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in

3.  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van

 

Artikel 10 Risico en aansprakelijkheid

1.  Care4Talent zal slechts aansprakelijk zijn tot een maximumbedrag, gelijk aan de door de opdrachtgever over de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde honoraria en/of gefixeerde vergoeding, voor de door opdrachtgever geleden schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Care4Talent toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden

2.  Care4Talent en opdrachtgever zijn gehouden (preventie) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn, om eventuele schade aan enige wederpartij te voorkomen of te

3.  De aansprakelijkheid van Care4Talent voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is

4.  Buiten het in 1 genoemde geval rust op Care4Talent geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in lid 1 genoemde maximum komt te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van

5.  De aansprakelijkheid van Care4Talent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Care4Talent onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Care4Talent ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Care4Talent in staat is adequaat te reageren.

6.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Care4Talent

 

Artikel 11 Vrijwaringen

1.  De opdrachtgever vrijwaart Care4Talent voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of merkrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden

2.  De opdrachtgever is gehouden Care4Talent te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door Care4Talent verstrekte diensten en/of goederen of uit gebreken in de onder verantwoordelijkheid van Care4Talentgeleverde diensten en/of

 

Artikel 12 Annulering, opzegging, verzuim

1.  Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk

2.  Indien de overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Care4Talent recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken inkomstenverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Care4Talent zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door Care4Talent voor uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen aan

3.  Indien opdrachtgever de in de overeenkomst genoemde begeleiding, coaching, training, workshop of lezing geheel of gedeeltelijk annuleert binnen een termijn van 30 dagen voor de geplande aanvang, zal opdrachtgever geen recht hebben op vermindering van het overeengekomen bedrag.

4.  Indien opdrachtgever of de voor de begeleiding aangemelde persoon een geplande afspraak voor individuele begeleiding tenminste 48 uur voor aanvang annuleert, dan mag de geannuleerde bijeenkomst op een later tijdstip ingehaald worden; aan de annulering zijn dan geen kosten verbonden. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang, blijft het overeengekomen bedrag verschuldigd. Wordt de bijeenkomst ingehaald, dan zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de dan geldende

5.  Opdrachtgever zal geen recht hebben op vermindering van het overeengekomen bedrag indien de aangemelde persoon of personen de geplande afspraak Wordt de verzuimde afspraak ingehaald, dan zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de dan geldende tarieven.

6.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Care4Talent, zal Care4Talent in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door Care4Talent voor uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen aan

7.  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Care4Talent extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1.  Care4Talent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Care4Talent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.  Voorts is Care4Talent bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Care4Talent op opdrachtgever onmiddellijk Indien Care4Talent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.  Wanneer de uitvoering van de overeenkomst na een opschorting verder voortgang vindt zullen de extra werkzaamheden voortvloeiend uit het opnieuw moeten opstarten van de werkzaamheden door Care4Talent worden vergoed door opdrachtgever op basis van de hieraan bestede tijd, gemaakte kosten en de gemaakte toezichtkosten tijdens de

5.  Care4Talent behoudt steeds het recht schadevergoeding te

 

Artikel 14 Overmacht

1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Care4Talent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Care4Talent niet in staat is de verplichtingen na te

3.  Care4Talent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Care4Talent haar verplichtingen had moeten

4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

5.  Voor zoveel Care4Talent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Care4Talent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

1.  De overeenkomst tussen opdrachtgever en Care4Talent worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen opdrachtgever en Care4Talent mochten ontstaan naar aanleiding van een door opdrachtgever met Care4Talent gesloten overeenkomst, dan wel n.a.v. nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 16 Slotbepaling

1.  Deze Algemene Voorwaarden van Care4Talent gelden met terzijdestelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat in of verband houdende met de overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden van

2.  Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daar aan toegevoegd heeft, dan is Care4Talent niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 3 van deze

3.  Op alle tussen de opdrachtgever en Care4Talentgesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Deze voorwaarden zijn ook te raadplegen via de website van Care4Talent: www.care4talent.nl